Sabotin-parkmiru

Sabotin park miru
Sabotino il parco della pace
Sabotin peaceful place

Sabotin-parkmiru

 

Geološki pregled območja Sabotina

Kamninska sestava vzhodnega pobočja Sabotina je podobna kot na zahodnem robu visoke kraške planote Banjšice (Sveta gora). Lahko bi rekli, da je reka Soča, ki je v apnenčaste sklade vklesala globoko dolino, odrezala Sabotin od Banjške planote.

Sabotin na vzhodni strani omejuje dolina Soče, proti zahodu pa polagoma tone pod flišno gričevje Goriških Brd. Na severu prehaja v flišno hribovje Kambreško (Korada, 812 m), proti jugu pa v Goriško polje, ki je del Furlanske nižine.

V širšem smislu je območju Sabotina na prehodu med Sredozemskim, Dinarskim in Alpskim svetom.

Kamnine na Sabotinu in v bližnji okolici:

s - grušč, ponekod sprijet v pobočno brečo (kvartar); zahodno in južno pobočje Škabrijela, južno in vzhodno pobočje Sv. Katarine;

t1 - terasni sedimenti (spodnja terasa) - prod, pesek, konglomerat; Goriško polje pri Solkanu in južno

t2 - terasni sedimenti (zgornja terasa) - prod, pesek, konglomerat; dolina spodnje Soče od HE Solkan do Solkana;

E 1,2 (Eocen = zg. cuizij in sp. lutecij) - Fliš, menjavanje laporja in peščenjaka; Goriška Brda zahodno od potoka Pevmica in proti severu na prehodu v Kambreško;

K, Pg (zg. del senonija in paleocen) - Rdeč in siv lapor ter lapornat apnenec z globotrunkanami in globorotalijami, debelina 120 m; pas med Podsabotinom in Šmavrom;

K 2 2 (Turonij) - Temno siv gost skladovit apnenec v menjavi z rudistnim apnencem (turonij); Sleme in zahodno pobočje Sabotina, debelina do 500 m.

K 1,2 (albij in cenomanij) - Menjava zrnatega dolomita in apnenca (sp. kreda in cenomanij); vzhodno pobočje Sabotina in Sv. Gora, debelina 350 m.

Tektonika

Sabotin v celoti pripada Dinaridom (enota prvega reda). Sleme poteka v smeri severozahod-jugovzhod.

Spada v Banjško sinklinorijsko območje (enota drugega reda). Gre za nariv Trnovskega gozda in Banjškega sinklinorija, ki v zahodnem delu preide v prevrnjeno antiklinalo Sv. gore in Sabotina, ki še zahodneje postane normalna in polagoma potone pod flišne plasti Goriških Brd.

Na jugu Sabotin omejuje prelom, ki poteka po dolini Soče od Solkana proti Grgarju.